Laatstelijk bijgewerkt in april 2007

1. Algemeen

Onderstaande gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing wanneer u gebruik maakt van de RBI-website (www.Zibbsearch.nl), waaronder begrepen doch niet beperkt tot diverse websites van Reed Business Information, die tezamen www.Zibbsearch.nl vormen en alle content op die site (de “Site”) zoals deze wordt verstrekt door Reed Business Information (“Reed Business Information” of “wij”). DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SITE STEMT U IN MET DEZE VOORWAARDEN, ZOALS DEZE VAN TOEPASSING ZIJN OP UW GEBRUIK VAN DE SITE. Indien u niet instemt met deze Voorwaarden, mag u zich geen toegang verschaffen tot, of anderszins gebruik maken van, de Site.

2. Beschikbare Diensten op de Site

Reed Business Information kan bepaalde diensten ter beschikking stellen aan personen die zich aanmelden op de Site (“Geregistreerde Gebruikers”) en algemene bezoekers van de Site (“Bezoekers”) (Geregistreerde Gebruikers en Bezoekers hierna tezamen te noemen “Gebruikers”). Gebruikers kunnen zich bijvoorbeeld aanmelden om een gedrukte publicatie of een e-mailnieuwsbrief te ontvangen, deel te nemen aan forums of discussies met andere Gebruikers onder leiding van een voorzitter, opmerkingen te plaatsen op een bulletinboard, rubriekadvertenties te plaatsen en daarop te reageren of mee te doen aan loterijen (tezamen te noemen “Diensten” en, in combinatie met de Site: de “Site”). Voorts kunnen Gebruikers toegang krijgen tot artikelen en onderzoek doen.

Reed Business Information kan bepaalde forums beschikbaar stellen op de Site om Geregistreerde Gebruikers de gelegenheid te geven deel te nemen aan discussies onder leiding van een voorzitter en informatie op bulletinboards te plaatsen (tezamen te noemen “Forums”). Geregistreerde Gebruikers die deelnemen aan deze Forums zijn zelf volledig verantwoordelijk voor de informatie en overige content die zij op en via deze Forums plaatsen, en dienen zich ervan bewust te zijn dat, als zij op of via deze Forums vrijwillig persoonsgegevens prijsgeven (zoals hun naam, e-mailadres of telefoonnummer), die informatie algemeen toegankelijk is voor en kan worden verzameld en gebruikt door andere Geregistreerde Gebruikers en Bezoekers, en kan leiden tot ongevraagde online en offline berichten van die bezoekers. Geregistreerde Gebruikers wordt aangeraden discreet te werk te gaan bij het verstrekken van hun persoonsgegevens op en via Forums.

U erkent en stemt ermee in dat u in verband met uw gebruik van de Site: (a) uw eigen toegang tot het World Wide Web dient te regelen en de eventueel daarbij behorende vergoedingen dient te betalen, en (b) zorg moet dragen voor alle apparatuur die u nodig hebt om die toegang tot en verbinding met het World Wide Web mogelijk te maken, daaronder begrepen een computer, software, een modem en een apparaat voor verbinding met of toegang tot het Internet. Reed Business Informatie is niet verantwoordelijk voor storingen, fouten, crashes of andere negatieve gevolgen die kunnen voortvloeien uit uw gebruik van de Site.

3. Eigendomsrechten

In de relatie tussen u en Reed Business Information (met inbegrip van aan ons gelieerde ondernemingen) zijn wij eigenaar en/of geautoriseerd gebruiker van alle op de Site gebruikte handelsmerken, handelsnamen en/of dienstmerken, alsmede auteursrechthebbende en rechthebbende met betrekking tot de databank of licentienemer met betrekking tot de content en/of informatie op de Site, tenzij anders is aangegeven. Behoudens voor zover in deze Voorwaarden anders is bepaald, houdt het gebruik van de Site geen licentie in voor u tot gebruik van enige content, mogelijkheden of materialen waartoe u op de Site toegang verkrijgt. Commercieel gebruik van de Site is ten strengste verboden, behoudens voor zover dit in deze Voorwaarden is toegestaan of anderszins door ons is goedgekeurd. Het is u niet toegestaan content of schermen voor enig doel te downloaden of op te slaan, behoudens voor zover in deze Voorwaarden anders is bepaald. U mag echter één (1) exemplaar van de informatie op de Site kopiëren voor eigen gebruik of voor uw administratie. Indien u op andere wijze gebruik maakt van de Site, behoudens voor zover hiervoor anders is bepaald, kunt u inbreuk maken op auteursrechten, databankrechten of andere Nederlandse of buitenlandse wetgeving, en kunt u aansprakelijk zijn voor dat ongeautoriseerde gebruik. Het plaatsen van onze handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken, ander auteursrechtelijk beschermd materiaal of enige andere intellectuele eigendom op de Site houdt niet in dat wij licenties of andere autorisaties verlenen aan enige gebruiker daarvan. Voorts erkent u en stemt u ermee in dat wij alle ideeën, concepten, methodieken, systemen, ontwerpen, plannen, technieken of andere soortgelijke materialen die u op de Site plaatst of anderszins aan de Site doorgeeft, op alle mogelijke manieren mogen gebruiken. U mag geen enkele vorm van geautomatiseerde vragen aan www.Zibbsearch.nl sturen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Reed Business Information. N.B.: “het sturen van geautomatiseerde vragen” houdt, onder andere, in:

  • het "meta-searchen” van www.Zibbsearch.nl; en
  • het verrichten van "offline" zoekacties op www.Zibbsearch.nl.

4. Gebruikersinformatie

Tijdens uw gebruik van de Site kunnen wij u vragen bepaalde informatie over uzelf (“Gebruikersinformatie”) te verstrekken. Het beleid van RBI voor het verzamelen en gebruiken van informatie met betrekking tot die Gebruikersinformatie is vastgelegd in het Privacybeleid van de Site Klik hier voor het Privacybeleid. U erkent en verklaart dat u zelf volledig verantwoordelijk bent voor de juistheid en de inhoud van de Gebruikersinformatie.

5. Verstrekt materiaal

Alle informatie of materialen die u verstrekt of verzendt aan Reed Business Informatie of anderszins beschikbaar stelt op of via de Site (“Uw Materiaal”) wordt geacht niet vertrouwelijk of geheim te zijn. Door het verstrekken of anderszins beschikbaar stellen van Uw Materiaal op de Site:

- erkent u en stemt u ermee in dat Uw Materiaal niet als vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk beschermd wordt behandeld;

- verklaart en garandeert u dat Uw Materiaal:

• oorspronkelijk is en dat derden geen rechten hebben op het materiaal;

• geen content bevat die onwettig, bedreigend, intimiderend, profaan, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus is, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevat van seksuele handelingen (daaronder begrepen doch niet beperkt tot seksueel taalgebruik van gewelddadige of bedreigende aard dat gericht is tot een derde of een groep derden), of die inbreuk maakt op de privacy van een derde of hatelijk is;

• geen virussen of ander schadelijke componenten bevat; en

• tenzij dat is toegestaan op grond van de specifieke Dienst, generlei advertenties bevat, noch valse of misleidende bronvermeldingen of verklaringen;

- verleent u Reed Business Information een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig voor sublicentie vatbaar recht, zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is, voor het (geheel of gedeeltelijk) gebruiken, verveelvoudigen, veranderen, bewerken, aanpassen, publiceren en vertalen van uw Materiaal, het vervaardigen van daarvan afgeleide werken, en het distribueren, uitvoeren en vertonen van Uw Materiaal en/of het opnemen daarvan in andere werken, in enige vorm, op enige media of in enige technologie die thans bekend is of in de toekomst wordt ontwikkeld. Voorts garandeert u dat afstand is gedaan van alle eventuele persoonlijkheidsrechten met betrekking tot Uw Materiaal.

Reed Business Information verklaart noch garandeert dat materialen die door derden op of via de Site worden geplaatst waar, juist of betrouwbaar zijn. Voorts onderschrijft Reed Business Information niet de meningen die door Gebruikers of derden worden geuit, zoals reacties die verschijnen in het gedeelte van de Site genaamd “Vraag het de Expert”. Gebruikers erkennen dat het vertrouwen op materialen die door derden worden geplaatst voor eigen risico geschiedt. Content die door Gebruikers in een discussiegebied wordt geplaatst, houdt de mening in van de Gebruiker die de stelling plaatst en niet een weergave van de meningen van Reed Business Information.

6. Ongevraagd materiaal

Tenzij Reed Business Information daar specifiek om vraagt, vraagt zij niet om vertrouwelijke, geheime of eigendomsinformatie of andere materialen van u via de Site, haar diensten, per e-mail of anderszins, noch wil zij deze ontvangen.

7. Gedragsregels voor Gebruikers

U garandeert en verklaart dat u bij het gebruik van de Site:

• geen materialen zult uploaden, plaatsen, verzenden aan, of distribueren of anderszins zult publiceren via de Site, die inbreuk maken op enige bepaling van deze Voorwaarden;

• het gebruik en genot van andere Gebruikers van de Site niet zult beperken of onmogelijk maken;

• geen gedrag zult vertonen of aanmoedigen dat een strafbaar feit inhoudt of aanleiding geeft tot civielrechtelijke aansprakelijkheid;

• zich niet zult voordoen als enige andere persoon of entiteit, noch valse verklaringen zult geven met betrekking tot uw relatie met een dergelijke persoon of entiteit;

• geen informatie of andere materialen die u via de Site hebt verkregen voor commerciële doeleinden zult uploaden, plaatsen, verzenden, verveelvoudigen, distribueren of anderszins exploiteren (behoudens voor zover dit uitdrukkelijk door de verstrekker daarvan is toegestaan);

• zich niet zult bezighouden met spamming of flooding; en

• zich niet via de Site ongeautoriseerde toegang zult verschaffen tot andere computersystemen.

Behoudens voor zover uitdrukkelijk is toegestaan in deze Voorwaarden, mag u op geen enkele wijze enige component van de Site zelf of daarvan afgeleide werken uploaden, plaatsen, publiceren, verveelvoudigen, verzenden of distribueren, aangezien de Site als een collectief werk op grond van het auteursrecht is beschermd.

Wij hebben noch aanvaarden enige verplichting tot het controleren van content op of via de Site. U erkent en verklaart echter dat wij wel het recht behouden om de Site te controleren en informatie bekend te maken voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan enige wet- en regelgeving of enig ander overheidsverzoek, om de Site correct te kunnen exploiteren, of om onszelf of onze Gebruikers te beschermen. Wij zullen niet opzettelijk privé e-mailberichten controleren of bekendmaken, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Wij behouden ons het recht voor om te weigeren bepaalde informatie of materialen geheel of gedeeltelijk te plaatsen of om deze te verwijderen, die naar onze mening onacceptabel, onwenselijk, ongepast of in strijd met deze Voorwaarden zijn. Voorts kunnen wij te allen tijde naar eigen goeddunken het gebruik door een bepaalde Gebruiker opschorten of beëindigen.

U zult Reed Business Information en haar directieleden, functionarissen, werknemers, agenten en gelieerde ondernemingen, verdedigen, vrijwaren en schadeloos stellen in verband met alle mogelijke vorderingen, aansprakelijkheden, (on)kosten, daaronder begrepen redelijke kosten van rechtsbijstand, die op enigerlei wijze kunnen voortvloeien uit uw gebruik van de Site of het door u plaatsen of verzenden van Uw Materiaal op of via de Site.

8. UITSLUITING VAN GARANTIES

De site, daaronder begrepen doch niet beperkt tot alle content, functies en materialen daarop, wordt verstrekt “as is”, d.w.z. zonder enige vorm van expliciete of impliciete garantie, daaronder begrepen doch niet beperkt tot garanties met betrekking tot informatie, gegevens, gegevensverwerkingsdiensten of ononderbroken toegang, garanties met betrekking tot de beschikbaarheid, juistheid, bruikbaarheid of inhoud van informatie, en garanties met betrekking tot de eigendom, niet-inbreukmakendheid, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Reed Business Information garandeert niet dat de site of de functies, mogelijkheden of content daarvan tijdig, veilig, ononderbroken of foutloos zullen zijn, of dat gebreken zullen worden hersteld. Reed Business Information garandeert niet dat de site aan de behoeften van gebruikers voldoet. Mondelinge of schriftelijke adviezen, resultaten of informatie die u van Reed Business Information of via de site ontvangt, houden nimmer enige garantie in die niet expliciet in deze voorwaarden is opgenomen. Indien u niet tevreden bent over de site of enige content of functie daarvan, bestaat uw enige verhaalsmogelijkheid in het staken van uw gebruik van de site.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

In geen geval zijn Reed Business Information noch haar directieleden, functionarissen, werknemers, agenten, gelieerde ondernemingen of content- of serviceproviders aansprakelijk voor enige directe of indirecte, bijzondere, incidentele, of gevolgschade, schadevergoeding als voorbeeldfunctie of als straf, als gevolg van of direct of indirect verband houdend met het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de site of de daarmee verband houdende content, materialen en functies, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gederfde inkomsten of verwachte winsten, of gemiste opdrachten of gederfde omzet, ook indien Reed Business Information of die persoon op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van die schade. In bepaalde rechtsgebieden is de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toegestaan, zodat sommige van de bovenstaande beperkingen voor bepaalde gebruikers niet van toepassing zullen zijn. In geen geval is Reed Business Information aansprakelijk voor of in verband met content die op of via de site wordt geplaatst, verzonden, uitgewisseld of ontvangen door of namens enige gebruiker of derde. De totale aansprakelijkheid van Reed Business Information jegens u in verband met alle schade, verliezen en rechtsvorderingen (hetzij contractueel hetzij op grond van onrechtmatige daad, daaronder begrepen doch niet beperkt tot nalatigheid, of anderszins) als gevolg van uw gebruik van de site is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de eventuele vergoeding die u aan Reed Business Information betaalt voor uw toegang tot of gebruik van de site.

10. Links naar andere sites

U erkent en verklaart dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid of beschikbaarheid van informatie die wordt verstrekt door websites waarnaar de Site een link bevat (“Linksites”). Links naar Linksites worden verstrekt voor uw gebruikersgemak en houden niet in dat Reed Business Information die sites of de content, producten, advertenties of andere materialen die op die sites worden gepresenteerd, onderschrijft of daarmee geassocieerd wenst te worden. Reed Business Information is niet de auteur, redacteur of controleur van die Sites. De zoekresultaten die Zibbsearch-indexen aangeven, worden geïndiceerd door de geautomatiseerde machines en computers van Zibbsearch. Zibbsearch kan de sites niet screenen alvorens deze op te nemen in de index waarmee die geautomatiseerde resultaten worden verzameld. Een zoekactie via Zibbsearch kan zoekresultaten en links naar andere sites opleveren die sommige mensen als bedenkelijk, ongepast of aanstootgevend beschouwen. Reed Business Information kan niet garanderen dat een Zibbsearch-zoekactie geen onbedoelde of bedenkelijke content zal opleveren en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de content van andere sites die opgenomen zijn in zoekresultaten van Zibbsearch of waarnaar Zibbsearch anderszins een link bevat. U erkent en verklaart dat Reed Business Information direct noch indirect verantwoordelijk of aansprakelijk is voor schade of verlies die (beweerdelijk) het gevolg is van of in verband staat met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke content, goederen of diensten die via die Linksites beschikbaar zijn.

11. Verzoek om verwijdering van links

Reed Business Information behoudt zich het recht voor individueel op die verzoeken te reageren. In het algemeen zal Reed Business Information deze behandelen volgens onderstaande principes:

Zibbsearch-indexen bestaan uit informatie die is geïdentificeerd, geïndiceerd en samengesteld via een geautomatiseerd proces, zonder voorafgaande menselijke controle. Gezien de enorme omvang van website-informatie die regelmatig wordt toegevoegd, verwijderd en gewijzigd, kan Zibbsearch niet alles wat via haar indexen beschikbaar wordt gesteld, screenen. Voor elke website die in de indexen van Zibbsearch wordt weergegeven, geldt dat indien hetzij (i) een site-eigenaar de toegang tot zijn/haar website beperkt hetzij (ii) een site van het web wordt gehaald, na ontvangst van de site-eigenaar of een derde in tweede instantie, Zibbsearch kan overwegen op basis van individuele verzoeken de link naar die site uit haar indexen te verwijderen. Indien de exploitant van de site echter geen stappen neemt om dat te voorkomen, zullen de automatische faciliteiten die worden gebruikt voor het maken van de indexen die site binnen een relatief korte tijd waarschijnlijk weer vinden en indiceren.

12. Toepasselijk recht

Wij beheren en exploiteren deze Site vanuit ons kantoor in Nederland. Wij verklaren niet dat materialen op de Site passend of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties. Personen die ervoor kiezen deze Site te benaderen vanuit andere locaties doen dit op eigen initiatief, en zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de plaatselijke wetgeving, indien en voor zover die plaatselijke wetgeving van toepassing is.

13. Overige

De Voorwaarden en de relatie tussen u en Reed Business Informatie worden beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van de daar geldende bepalingen van conflictenrecht. U en Reed Business Information komen overeen dat enige rechtsvordering die op grond van deze Overeenkomst kan ontstaan, in eerste instantie wordt voorgelegd aan de rechter te Amsterdam. U en Reed Business Information verklaren elk zich te zullen onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve bevoegdheid van de rechter te Amsterdam. Verzuim door Reed Business Information om enig recht of enige bepaling van de Voorwaarden uit te oefenen of te handhaven, houdt geen afstand in van dat recht of die bepaling. Indien enige bepaling van de Voorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt geoordeeld, komen partijen niettemin overeen dat de rechter dient te trachten uitvoering te geven aan de bedoelingen van partijen, zoals deze zijn weergegeven in die bepaling, en blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht. U verklaart dat, ongeacht enige andersluidende wet, (rechts)vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de Diensten of de Voorwaarden verjaren na verloop van één (1) jaar na het ontstaan daarvan.

14. Wijzigingen in de Site en de Diensten

Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd en te allen tijde wijzigen, zonder u hiervan in kennis te stellen, door het plaatsen van die wijzigingen op de Site. Wij behouden ons het recht voor, om enigerlei reden, naar eigen goeddunken, enig aspect van de Site te beëindigen, te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, daaronder begrepen doch niet beperkt tot content, mogelijkheden of tijden waarop de Site beschikbaar is. Door gebruik te maken van de Site na eventuele wijzigingen in de Voorwaarden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen in de Voorwaarden. Voorts kunnen wij limieten stellen voor bepaalde mogelijkheden van de Site of beperkingen opleggen aan uw toegang tot de Site of enig deel daarvan, zonder kennisgeving en zonder boetebeding.

15. Auteursrechtagent

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van derden, en eisen hetzelfde van personen die gebruik maken van de Site. Indien u meent dat uw werk is gekopieerd op een wijze die inbreuk maakt op uw auteursrecht of indien op de Site inbreuk wordt gemaakt op uw rechten, verzoeken wij u de volgende informatie te sturen aan onderstaande Auteursrechtagent:

• uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

• een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of andere recht waarop volgens u inbreuk is gemaakt;

• een beschrijving van de plaats waar het beweerdelijk inbreukmakende materiaal is aangetroffen;

• een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat u, de auteursrechthebbende, diens agent of de wet geen toestemming hebben gegeven voor het betwiste gebruik;

• een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de auteursrechthebbende; en

• een verklaring van u dat bovenstaande informatie in uw Kennisgeving juist is en dat u de auteursrechthebbende bent of bevoegd bent om namens de auteursrechthebbende op te treden.

Auteursrechtagent
Afdeling Juridische Zaken

info@reedbusiness.nl

Deze Site wordt beheerd door:
Reed Business Information
360 Park Avenue South
New York, NY 10010
E-mail: contact.us@zibb.com